Tutkijaesittelyt

Yliopistotutkija Jaana Poikolainen, KT 2002 (lomalla ja vuorotteluvapaalla 11.8-14.12.2014)

Aloitin työskentelyn Helsingin yliopistossa kasvatustieteen laitoksella (nyk. käyttäytymisteiden laitos) vuonna 2000. Kasvatustieteen tohtoriksi valmistuin vuonna 2002. Yliopistonlehtorina työskennellessäni työkenttääni kuului pääasiassa opetus perusopinnoista syventäviin opintoihin.  

Tutkimustyöni kytkeytyy perhetutkimuksen alaan ja tutkittavat ilmiöt liittyvät lapsiin, nuoriin, nuoriin aikuisiin ja/tai vanhempiin. Tutkimusmetodologia on kiinnostanut minua jo opiskeluajoista lähtien, ja osittain tästä syystä olen tehnyt sekä laadullista, määrällistä että monimenetelmäistä tutkimusta. Viime vuosina tutkimusotteeni on ollut kehittämisorientoitunutta, eri hankkeissa on tuotettu kokemustietoa, jota on reflektoitu esimerkiksi kuntasektorin toimijoiden kanssa.

Opettaja/kouluttajakokemusta olen hankkinut myös Humanistisesta ammattikorkeakoulusta ja toisen asteen oppilaitoksesta. Muistelen edelleen lämmöllä työskentelyvuosiani eri positioissa lastenhoitajana, hankkimaani muutaman vuoden työkokemusta kaupalliselta alalta pidän myös avartavana.  

Toimin Suomen Kasvatustieteellisen seuraan vuonna 2009 perustetun Perhe -erityisteemaryhmän johtoryhmän puheenjohtajana. Tavoitteena on kehittää kotimaisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja, lisätä perhetutkimuksen näkyvyyttä sekä tehdä tunnetuksi perhetutkimuksen moninaisia metodologisia lähestymistapoja ja teoreettisia näkökulmia. Toimin myös Suomen yhdyshenkilönä kasvatustieteen alan järjestössä: Families, Institutions and Communities in Educational Contexts (FICEC). Kuulun Nuorisotutkimusseuraan ja Lapsuudentutkimuksen seuraan.

Perheen ja sen jäsenten hyvinvointi on hyvin tärkeä aihe, ja yhdistettynä tämä teema  asuinalueiden kehittämiseen lisää ASLAKO -hankkeen arvoa.   


Suunnittelija/tutkija Kati Honkanen, HTL 2012 (hankkeen vastaava tutkija 
11.8- 14.12.2014)


Olen työskennellyt Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa, Lahdessa, vuodesta 2009. Tuolloin aloitin suunnittelijana parivuotisessa kehittämishankkeessa, joka kohdistui työttömien hyvinvoinnin tukemiseen Päijät-Hämeessä ja Itä-Uudellamaalla. Ennen Palmeniaan tuloani olen työskennellyt kehittämistehtävissä lapsiperheiden sosiaalityössä ja sosiaalipäivystyksessä sekä esimiehenä rikos- ja riita-asioiden sovittelutoiminnassa. Minulla on kokemusta myös järjestösektorilla toimimisesta sosiaalialalla. Ennen sosiaalialalle tuloa työskentelin mm. matkaoppaana, joka antoikin hyvän pohjan asiakaskohtaamiseen.

Syksyllä 2012 valmistuin hallintotieteiden lisensiaatiksi pääaineenani julkisjohtaminen. Lisensiaatintutkimuksessa käsittelin lastensuojelun muutosjohtamista ja organisaatioiden kehittämistä.

Kuulun lapsinäkökulmaiseen tutkijaverkostoon, jossa monitieteisesti ja -menetelmällisesti tavoitellaan lapsen äänen esiintuomista ja lapsen kuulemista tutkimuksen keinoin. Teen töiden ohessa kasvatustieteellistä väitöstutkimusta lasten, nuorten ja lapsiperheiden vanhempien subjektiivisesta hyvinvoinnista. Tutkimuksessani tarkastelen millainen hyvinvoinnin ympäristö asuinalue on lapsiperheiden jäsenille.

Tutkimushanke Asuinalue lapsiperheiden kokemana antaa hyvän näköalan tarkastella lasten ja perheiden hyvinvointikokemuksia ja työskennellä niiden teemojen parissa, jotka ovat minulle tärkeitä.
 Tutkimusavustaja tammi-toukokuu 2014 Hanna Ruusunen, FM 2008


Aloitan tammikuussa 2014 sosionomiopintoihini kuuluvan työharjoitteluni hankkeessa. Olen suorittanut FM-tutkinnon (pääaine kulttuurihistoria) Turun yliopistossa sekä monikulttuurisuuteen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot Hamkissa 2013. 
Ennen sosionomiopintojeni aloittamista työskentelin yli neljä vuotta maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksissa ohjaavana opettajana Taitoprofiilit nimisessä yrityksessä (nyk. SpringHouse/Staffedu). Tehtäviini kuului edesauttaa oppilaideni kotoutumista tutustuttamalla heitä suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja työelämään. Samalla tein opetustyötä lahtelaisilla peruskouluilla luokan- ja aineenopettajien sijaisena sekä lastensuojelu- ja vammaispalveluissa ohjaajana. Lisäksi olen toiminut Lahden seudun tulkkikeskuksessa ranskan freelance-tulkkina ja Harjulan kansalaisopistossa ranskan kielen opettajana.

Asuin aiemmin yli viisi vuotta Marokossa, jossa työskentelin puolitoista vuotta erään hotellin kunto- ja kauneuskeskuksessa esimiehenä. Muuta työkokemusta olen kartuttanut mm. Lahden kaupunginmuseon palveluksessa opiskeluaikoinani sekä ruoka-alan konsulenttina. Olen kiinnostunut monikulttuurisista kysymyksistä ja perheiden ja lasten asemasta ja hyvinvoinnista suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämän hankkeen myötä saanen arvokasta ymmärrystä ja lisätietoa perheiden ja lasten ajatuksista ja tunteista ja toiveista liittyen elinympäristöömme. Teen hankkeessa myös sosionomiopintoihini liittyvän opinnäytetyön.


Tutkimusavustaja elo-joulukuu 2014 Minna Pajulahti, KTM 

Toimin ASLAKO-hankkeessa syksyn 2014 harjoittelijana osana sosiopedagogisen aikuistyön sosionomiopintoja. Olen suorittanut vuonna 1998 KTM tutkinnon ja ennen nykyisiä opintojani toimin runsaat kymmenen vuotta kaupallisella alalla, josta ajasta asuin viisi vuotta Tukholmassa. Työni puitteissa olen saanut kokemusta kaupunki- ja kauppapaikkasuunnittelusta, markkinatutkimuksesta sekä esimiestehtävistä pohjoismaisessa logistiikkatiimissä.

Kotimaahan palattuani 2008 suoritin mm. sosiaalipsykologian perusopinnot. Voimakkaimman vaikutuksen minuun kuitenkin teki vajaan vuoden kehitysyhteistyöjakso yhdessä maailman köyhimmistä maista Sambiassa. Monikulttuurisuusasiat ovat siten lähellä sydäntäni sekä ulkomailla eletyn ja koetun että omien perhesuhteiden myötä.

Keväällä 2014 olin harjoittelijana Palmenian Polku - Luonnosta potkua työelämään ja hyvinvointia nuorille – hankkeessa. Polku hankkeessa etsitään uudenlaisia yhteistyömuotoja nuorisotakuun toteuttamiseen erityisesti luonto- ja ympäristöalalla. Harjoittelun aikana olin mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa nuorten luontoyhteysmenetelmä –harjoituksia kaupunki- sekä lähiluontokohteissa. Polku-hankkeen työpajojen ja harjoitusten avulla pyritään kohentamaan nuorten psykososiaalista hyvinvointia, itsetuntoa ja elämänhallintaa sekä sitä kautta edistämään osallisuutta, uravalintoja ja työllistymistä. Tietoa hankkeesta löytyy täältä: www.palmenia.helsinki.fi/hankkeet

Aiemmassa kevään 2014 työharjoittelussani sosiaalialan osaamiskeskus Versossa pääsin tutustumaan mm. seudulliseen ennaltaehkäisevään verkostoyhteistyöhön sekä kokemusasiakkuuteen palvelujärjestelmän haasteiden näkökulmasta. Asuinalue lapsiperheiden kokemana -hanke tuo uudenlaisen näkökulman kokemusasiakkuuden positiivisista hyvinvointikokemuksista. Jo Polku- hankkeessa pääsin tapaamaan kasvokkain myös Liipolan eri toimijoita. Aslako-harjoittelun myötä voin nyt viedä eteenpäin ja syventää asuinalueen hyvinvointivaikutusten tarkastelua niin kyselyiden antaman tiedon kuin henkilökohtaisten kohtaamisten kautta.Tutkijatohtori Kristiina Soini-Salomaa, KT 2013 (hankkeessa 8.9.-14.12.2014) 
Minulla on pitkä työkokemus luovien alojen erilaisista kehittämistehtävistä. Olen toiminut Taito-liiton johtotehtävissä 1997−2009 ja sen jälkeen tutkimus- ja kehittämistehtävissä Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella ja Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa. Palmeniassa työskentelin tutkijapraktikumissa ja viimeistelin väitöstutkimustani, joka liittyi ammatillisiin tulevaisuuksiin. Väittelin kasvatustieteen tohtoriksi viime vuonna. 

Olen ensimmäiseltä ammatiltani tuotesuunnittelija ja pätevöitynyt kulttuurialan ammattiopettajaksi. Olen kouluttanut ja luennoinut paljon luovien alojen ja kulttuurin eri teemoista. Olen erikoistunut myös tulevaisuudentutkimukseen ja laadullisiin tutkimusmenetelmiin sekä ohjaan tulevaisuustyöskentelyprosesseja. 

Viimeaikainen tutkimustyöni on keskittynyt uudenlaisten hyvinvointipalveluinnovaatioiden ja niihin vaadittavan osaamisen kehittämiseen. Hyvinvointipalvelut, jotka lisäävät elinvoimaisuutta, yhteisöllisyyttä ja aktivoivat itse tekemiseen ja kokemiseen, ovat kasvava alue sosiaali- ja terveysaloilla. Sekä kulttuurialan että sosiaalialan ammattilaisten työnkuvat ovat laajenemassa yli toimialarajojen ja tulevaisuuden hyvinvoinnin rakentamiseen tarvitaan moniammatillista kehittämistä yhdessä kaikenikäisten ihmisten kanssa.
 
Monialaista yhteistyötä testattiin Art & Science Lab esiselvityshankkeessa 2012−2013, jonka pohjalta kehitettiin työskentelymalli, jossa yhdessä asiakkaiden, asukkaiden, ikäihmisten ja muiden ryhmien kanssa kehitetään luovaa hyvinvointia. Tutkimushanke Asuinalue lapsiperheiden kokemana on mielenkiintoinen ikkuna lasten ja perheiden kokemaan hyvinvointiin ja antaa tietoa ja mahdollisuuksia kehittää yhdessä asuinalueen ihmisten kanssa toimintaa, joka tukee yksilöllistä ja yhteisöllistä hyvinvointia.

Olen useiden tutkimuseurojen jäsen (mm. Tulevaisuudentutkimuksen seura, Päijät-Hämeen tutkimusseura), Luovat ry:n hallituksen jäsen ja Lahden Soroptimistiklubin jäsen. Minulle on tärkeää yhteisöllinen osallistuminen ja alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten tärkeiden teemojen edistäminen. Soroptimistit tekevät maailman laajuisesti työtä naisten ja lasten elämän parantamiseksi. Luovat ry on Päijät-Hämeessä toimiva luovien alojen ammattilaisten yhdistys, joka edistää jäsentensä osaamista ja verkostoitumista monin tavoin.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti