Blogi

Toukokuu 2017

 Palkista Julkaisut löytyy tietoa uusimmista julkaisuista. 

 

Helmikuu 2016

 

Hanke on päättynyt.

Lämmin kiitos kaikille hankkeeseen osallistujille!    

 

 Tammikuu 2016

Tervetuloa Hyvinvoiva asuinalue – yhteistyöllä kehittäen -seminaariin ma 18.1.2016 klo 9.00-15.30 Liipolan Monitoimitalo Onniin. Tilaisuus on ”Koko Liipola oppimisympäristönä” -hankekokonaisuuden päätösseminaari. Hankkeet ovat osa valtakunnallista Asuinalueiden kehittämisohjelmaa 2013-2015.

Ilmoittautuminen 31.12.2015 mennessä osoitteessa:

Lisätietoja:
Johanna Järvelä, projektikoordinaattori, Liipolan asuinaluehanke, johanna.jarvela@lahti.fi, p.050 5184435
Minna Tuominen, projektipäällikkö, minna.tuominen@lahti.fi, p. 050 3878722

Joulukuu 2015

Artikkeleiden ja loppuraporttien työstämistä. Tiedot julkaisuista tulevat kohtaan julkaisut.


Marraskuu 2015

Hanna Ruususelle Nuorisotutkimusseuran opinnäytetyön kilpailun voitto


”AMK-perustutkintojen opinnäytteiden sarjan voiton vei Hanna Ruusunen Lahden ammattikorkeakoulusta työllään ´Kun on se läheisten tuki ja se turva siinä, niin sitten on itellään hyvä olla. Ja sitten, kun niillä on hyvä olla, niin sitten se on vielä helpompaa.´ – Nuorten aikuisten hyvinvointi heidän kuvaamanaan.  Ruususen sosiaalipedagogisen aikuistyön opinnäyte on osa laajempaa ASLAKO-hanketta, jossa on tarkasteltu hyvinvointia tukevia tekijöitä nuorten aikuisten elämässä. Työn tavoitteena on kehittää osallisuutta lisäävää toimintamallia, jolla voidaan tukea positiivista hyvinvointia haasteellisessa asuinympäristössä. Työn vahvuutena pidettiin laajaa taustakirjallisuuteen tutustumista sekä vahvaa ja pohdittua tutkimuksellista otetta, tekijän keräämää rikasta laadullista aineistoa ja sen selkeää analyysiä. Tulokset ovat kiinnostavia ja niiden avulla voidaan kehittää alueellisia hyvinvointipalveluja nuorille aikuisille soveltuviksi.” http://www.nuorisotutkimusseura.fi/node/1551

Hankkeen tutkimustuloksista raportoidaan sekä Asuinalueiden kehittämisohjelman yhteisessä loppuraportissa sekä Lahdessa toteutettujen hankkeiden yhteisraporttissa. Tutkimustuloksista on tulossa myös useampia tieteellisiä artikkeleista, joiden ilmestymisajankohdasta ja journaaleista ilmoitamme täällä blogisivustolla.

Lokakuu 2015

Marraskuussa on Lahden tiedepäivät 10.11: useita asuinaluehakkeisiin liittyviä esityksiä. 
Ks. kohta seminaarit ja konferenssit
 
Loppuraporttien ja artikkeleiden työstämistä.


Syyskuu 2015

ASLAKO-hankkeen esitys Urban residential area as children´s learning place and space ECER-konferenssissa (7.-11.9) Budapestissä Unkarissa.

17.9.2015 järjestetään Alueellisten hyvinvointiryhmien seminaari, jossa tarkastellaan Lahdessa keväällä 2015 kerätyn aineiston pohjalta lapsiperheiden palveluissa tehtävää poikkitoiminnallista yhteistyötä ja hyviä käytäntöjä sekä kehittämistarpeita. Lisäksi pohditaan alueellisten hyvinvointiryhmien roolia ja tehtäviä nyt ja tulevaisuudessa. Tarkastelussa nojataan sekä lapsiperheiden jäsenten että lapsiperheiden parissa työskentelevien asiantuntijoiden tuottamaan kokemustietoon.

Artikkeleiden työstäminen jatkuu edelleen.


Kesä-elokuu 2015

Artikkeleiden työstämistä, ks kohta julkaisut.

Toukokuu  2015

Kevään aikana olemme järjestäneet työpajatoimintaa Lahden kaupungin alueellisissa hyvinvointiryhmissä (eteläinen, pohjoinen, itäinen, läntinen ja keskusta).

Työskentelysssä on hyödynnetty lapsiperheiden jäseniltä saatua kokemustietoa lapsiperheiden palveluista. Ryhmissä on tarkasteltu erityisesti vanhempien kokemuksia poikkitoiminnallisista perheiden palveluista ja tätä tietoa on refektoitu ryhmissä moniammatillisesti.  Kaikkien alueellisten hyvinvointityöryhmien tuottamaa asiantuntijatietoa hyödynnetään lapsiperheiden syrjäytymisen ehkäisyn -mallin rakentamisessa. Mallin rakentaminen etenee siten, että ryhmissä esiin nousseiden kehittämistarpeiden ja kehittämisehdotusten pohjalta ASLAKO-hankkeessa työstetään toimenpide-ehdotuksia, joita tarkastellaan hyvinvointiryhmien yhteisessä seminaarissa 17.9.2015. Lisäksi seminaarissa linjataan alueellisten hyvinvointiryhmien roolia. 

Tutkimusaineistojen analysointi jatkuu edelleen, tavoitteena on, että kesän aikana saamme kaksi uutta artikkelia arviointiin. 


Maalis- ja huhtikuu 2015

Oletko kiinnostunut tekemään korkeakouluharjoittelua tai opinnäytetyötä hankkeessa?
Yhteydenotot: jaana.poikolainen@helsinki.fi

Aineistojen analyysi ja workshopit jatkuvat (ks alla).

******
Julkistamistilaisuus 9.4. KLO 13.00, Kirkkokatu 16, Lahti

 Hanna Ruusunen: Nuorten aikuisten hyvinvointi heidän kuvaamanaan. 
Opinnäytetyö LAMK.


Tammi- ja helmikuu 2015 

Lasten, nuorten ja vanhempien tuottamasta tiedosta on työstetty esimerkkejä, joiden avulla lapsiperheiden parissa työskentelevät eri toimijatahot voivat tarkastella poikkihallinnollista ja moniammatillista yhteistyötä Lahdessa. Yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä ja kehittämiskohtia reflektoidaan Lahden kaupungin alueellisissa hyvinvointiryhmissä (yhteensä viisi ryhmää) workshoptyöskentelynä. Työskentely aloitettiin helmikuussa ja kevään aikana pyritään käymään kaikissa työryhmissä. Asiantuntijoiden reflektoinnin pohjalta työstetään poikkihallinnollista syrjäytymisen ehkäisemisen mallia, jossa huomioidaan sekä olemassa olevat alueelliset vahvuudet että kehittämistarpeet. Mallia työstetään edelleen yhdessä lapsiperheiden parissa työskentelevien ammattilaisten kanssa tulevana syksynä.   

Joulukuu 2014

Artikkeli  Asuinalueet lapsiperheiden vanhempien hyvinvointiympäristöinä - Subjektiivinen näkökulma on ilmestynyt 12.12.2014 Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä (6/2014).

Koontiraportti hankkeen valokuva-aineistosta on valmistunut. Linkki raporttiin löytyy Asuinalueiden kehittämisohjelman www-sivuilta lähiakoina.

 Marraskuu 2014

 Lahden Tiedepäivässä 11.11. kerromme Näkökulmia hyvinvointiin -teemasessiossa asuinalueista lapsiperheiden vanhempien hyvinvointiympäristöinä - tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta. Myös Etelä-Suomen sanomat toi ASLAKO-hankkeen teemat päänostona Lahden Tiedepäivästä 12.11.Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniablogissa oli kirjoitus tutkimuksesta 13.11. http://blogs.helsinki.fi/palmenia/2014/11/13/viihdytko-siella-missa-asut/

Kasvatustieteen päivillä Oulussa 20.-21.11. hankkeen aineistosta tarkastellaan poikkitoiminnallisia perheiden palveluita vanhempien näkökulmasta teemaryhmässä Monenlaiset perheet kasvuympäristöinä - eriarvoista elämää uusliberalistisessa kontekstissa?  
 
 Lokakuu 2014

 Monin eri tavoin kerrytettyä aineistoa (haastattelut, kyselyt, valokuvat ja piirustukset) analysoidaan parhaillaan. Analyysin perusteella kirjoitetaan artikkeleita sekä erilaisia koonteja lapsiperheiden parissa työskentelevien eri tahojen käyttöön. Tutkimustietoa hyödynnetään asuinalueiden kehittämisessä. Tuotetun tiedon perusteella lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja osallisuutta voidaan vahvistaa ja tukitoimia suunnitella uusista näkökulmista.  Hankkeen aikana kehitetään myös poikkihallinnollinen toimintamalli lasten, nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymisen
ehkäisemiseksi. Tuloksia voidaan hyödyntää valtakunnallisessa syrjäytymisen ehkäisyn kehittämistoiminnassa, joka on yksi osa myös koulutuksellisia tasa-arvoistamispyrkimyksiä.

Tässä muutamia poimintoja siitä, mitä hankkeessa kerrytetystä tutkimusaineistosta on noussut esiin: 

Lapsiystävällinen lähiympäristö

Ympäristön monipuoliset tarjoumat eli toimintamahdollisuudet sekä omatoimisen liikkumisen vapaus ovat asioita, joita lasten on todettu arvostavan eri puolella maailmaa. Myös ASLAKO-hankkeessa lasten tuottamassa valokuva-aineistossa korostuu lähiympäristön lapselle tarjoamien toiminta
mahdollisuuksien tärkeys niin Liipolan
   lähiössä, kaupungin kehysalueilla kuin keskustan alueella.

Lapset ja nuoret ovat kuvanneet niitä paikkoja, joissa he viettävät paljon aikaansa ja joissa viihtyvät. Lapset eivät arvosta rivissä olevia kukkaistutuksia tai sileäksi ajettua nurmikkoa pihamaalla, sen sijaan luonnonelementtien säilyttäminen asuinympäristössä on lapsille tärkeää. Kerrostalojen väleistä löytyvät kivet, puut, sammaleet ja lätäköt tarjoavat lapselle mielenkiintoisen leikkiympäristön. Lapset ja nuoret kuvasivat paljon luontoa.Järvet, metsät, rannat, kivet ja taivas ovat esimerkkejä paljon kuvatuista paikoista. Kysyttäessä lempikuvaa, nimesivät lapset ja nuoret lempikuvakseen usein tutun paikan luonnossa. Luonnonelementtien lisäksi lapsille ovat tärkeitä myös rakennetut leikkiympäristöt, ja lapset kuvasivat paljon myös leikkikenttiä. 

Asuinalueet lapsiperheiden vanhempien hyvinvointiympäristöinä 

Lapsiperheiden vanhempien hyvinvointi- ja asuinalauekokemuksia voidaan tarkastella fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen ympäristön näkökulmista. Fyysiseen ympäristöön liittyen palveluiden saatavuutta pidetään tärkeänä. Liipolan lähiössä asuvat vanhemmat ovat yllättävän tyytyväisiä palveluihin, jotka heidän mielestään sijaitsevat toimivien kulkuyhteyksien päässä. Luonnonläheisyys ja hyvät ulkoilumahdollisuudet tukevat lähiön vanhempien hyvinvointia. Keskustan vanhemmat arvostavat lähellä sisjaitsevia palveluita ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. 

Sekä keskustassa että lähiössä asuvia vanhempia asuinalueeseen sitovat perhe ja sukulaiset. Lähiön vanhemmat arvostavat yhteisöllisyyttä ja sosiaalisten verkostojen tärkeyttä. Erityisesti luotua pikkulapsiperheiden yhteisöllisyyttä arvostetaan. Vanhemmat kuvaavat lähiötä erilaisuutta hyväksyväksi ja suvaitsevaiseksi. Tästä huolimatta toiminta yhteisöllisyyden vahvistamiseksi lähiössä vaihtelee. Mikäli sosiaaliset verkostot alueella eivät ole vahvoja, kaivataan yhdessä tekemistä lisää. Konkreettiset keinot yhteisöllisyyden lisäämiseksi kuitenkin usein puuttuvat. Sosiaalinen ympäristö näyttäytyy erilaisena kaupungin keskustassa, sillä yhteisöllisyyttä ei kaivata siellä samalla tavoin kuin lähiössä, ja siellä asuvat pitävät mielellään etäisyyttä naapureihin. Sosiaalinen ympäristö on keskustassa erkaannuttava. 

Psyykkiseen ympäristöön liittyvät asuinalueen turvallisuus, maine ja alueidentiteetti. Ihmiset hakeutuvat lähiöön usein taloudellisten resurssien pakottamina, mutta alueelle asetuttuaan he kokevat sen kotipaikakseen. Kun perheen vanhemmat kokevat, että heillä on ollut mahdollisuus vaikuttaa asuinpaikkansa valintaan, lisää tämä asuinympäristöön sitoutumista. Oma asuinalue koetaan pääosin turvallisena sekä lähiössä että keskustassa. Perhettä pidetään suojaavana tekijänä silloin, kun asuinympäristö nähdään turvattomana. Jos asutaan heikkomaineisella alueella, pyritään maineen merkitystä vähättelemään. Vanhempien sitoutuminen asuinalueeseen on yllätävän vahvaa huolimatta alueen huonosta maineesta. 
   

 Syyskuu 2014

Artikkelimme, Asuinalueet lapsiperheiden vanhempien hyvinvointiympäristöinä - subjektiivinen näkökulma, kirjoittaminen on loppusuoralla ja artikkeli ilmestyy loppuvuodesta Yhteiskuntapolitiikka-lehden analyysiosiossa. Lasten kyselyaineistosta työstetään koontia Lahden kaupungille. Lasten ja nuorten rekrytointia tutkimukseen on jatkettu edelleen. Hanketta ja sen tutkimustuloksia on esitelty hankkeen ohjausryhmälle ja Lapisystävällinen kunta -koordinaatioryhmälle.  

Elokuu 2014

Aineistojen analysointi on käynnissä. Alustavia tuloksia ja esimerkkejä aineistosta on esitelty mm. Koulutuksellisen tasa-arvo -hankkeen kehittämispäivässä ja erilaisissa työryhmissä. Vanhempien hyvinvoinnista ja asuinaluekokemuksista kirjoitetaan hankkeen ensimmäistä artikkelia. Myös opinnäytetyö (AMK) nuorten aikuisten subjektiivisesta hyvinvoinnista etenee.  

Heinäkuu 2014

Tutkimusaineistojen analyysia ja liipolalaisten nuorten kanssa hyvinvoinnista keskustelua.


Kesäkuu 2014

Vanhempien teemahaastatteluaineistojen keruu jatkui tammi-kesäkuussa Liipolassa, keskustassa ja reuna-alueilla. Kesällä tapahtuvan aineistojen analyysin jälkeen päätämme lisäaineistojen hankinnasta.

Niin ikään lasten ja nuorten kanssa olemme jatkaneet sekä teemahaastatteluita että valokuvahaastatteluita tammi-kesäkuussa. Lasten ja nuorten ottamat valokuvat ovat osoittautuneet erinomaiseksi tavaksi saada hankittua rikas tutkimusaineisto. Tietoa lapsilähtöisestä tutkimusotteesta on tulossa blogiimme syskyn aikana.  

Toukokuu 2014

Kyselyjen tulosten esittely Harjun ja Tiirismaan koulujen henkilökunnalle.
Lasten piirustuksia kerätään Liipola-Kaikuharjun koulussa. 
Kyselyaineistojen keruu Salinkallion koulu, luokat 5-6.

Huhtikuu 2014 

Kyselyaineistot kerätty Harjun ja Tiirismaan kouluista.
Lasten piirustuksia kerätään Liipola-Kaikuharjun koulussa.

Maaliskuu 2014
Keräämme maaliskuun aikana kyselyaineiston Liipola-Kaikuharjun koulun oppilailta.


Helmikuu 2014
Nyt sivuiltamme löytyy myös Aslako-hankkeen julkaisutietoja sekä tietoa Perhetutkimuksen päivistä 3.-4.4.2014 Jyväskylässä. Jaana Poikolainen ja Kati Honkanen toimivat koordinaattoreina työryhmässä Lapsiperheiden jäsenten kokemusasiantuntijuus ja kontekstuaalinen hyvinvointi. Työryhmässä tarkastellaan perheiden hyvinvointia ja siihen liittyviä tekijöitä kuten hyvinvointioppimista eri lähtökohdista ja tavoitteista käsin.
Linkit näihin löytyvät blogimme yläpalkista.


Vuoden 2014 alku
Tammikuussa 2014 Aslako-projektin aineistonkeruu jatkuu Liipolassa ja keskustassa asuvien perheiden vanhempien haastatteluilla. Myös lasten ja nuorten haastattelut ovat pyörähtäneet käyntiin. Osalle lapsista on jo jaettu kertakäyttökameroita, joilla heidän on tarkoitus kuvata heille itselleen hyvinvointia tuottavia paikkoja ja asioita. Tutkijat keskustelevat myöhemmin lasten kanssa näiden kuvien kautta tulleista ajatuksista ja tunteista. Hankkeessa selvitetään myös ammattilaisten käsityksiä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista.
Hankkeessa aloitti tammikuun alussa tutkimusavustajana filosofian maisteri Hanna Ruusunen, joka tekee hankkeessa sosionomiopintoihinsa liittyvää työharjoittelua.

Kokemusasiantuntijatietoa kerätään syksyllä 2013

 
Kokemusasiantuntijatietoa hankitaan useilla eri menetelmillä esimerkiksi haastattelemalla, valokuvaamalla ja keräämällä kirjoitelmia ja piirustuksia. Erityisen kiinnostuneita hankkeessa ollaan siitä, millainen käsitys lahtelaisilla lapsiperheillä on omasta asuinalueestaan ja sen merkityksestä hyvinvoinnille. Tällä hetkellä tutkimusaineistoja hankitaan haastattelemalla lapsiperheiden vanhempia Liipolassa ja keskustan alueella. Myös nuorten haastattelut Liipolassa ovat käynnistyneet. Lapsille tullaan toteuttamaan maaliskuussa 2014 kysely Liipola-Kaikuharjun 1.-4.-luokkalaisille. Kysely toteutetaan ensimmäisen kyselyn analyysin jälkeen Tiirismaan ja Harjun kouluissa. Aiemmin syksyllä kerättiin tietoa Lahden kaupungin sivistystoimen työntekijöiltä haastatteluilla. Haastatteluja tullaan laajentamaan sosiaali- ja terveystoimen puolelle.

Lasten Ikihyvä-tutkimuksesta taustatietoa


Lasten Ikihyvä-tutkimus- ja kehittämishankkeessa (Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahti 1.8.2010–31.10.2012) kehitettiin, pilotoitiin ja arvioitiin miten lasten hyvinvointia voidaan tutkia. Hankkeessa luotiin lapsilähtöisen tiedontuottamisen malli, jota hyödynnettiin tutkimuksen aineiston hankinnassa. Laadullisin menetelmin hankittua aineistoa käytettiin lapsilähtöisen verkkokyselylomakkeen sisältöjen suunnittelussa. Kysely toteutettiin kahdessa vaiheessa ja kyselyyn vastasi yhteensä 3731 päijäthämäläistä alakouluikäistä lasta.

Asuinalue lapsiperheiden kokemana -hankkeen taustoituksena tarkasteltiin Lasten Ikihyvä -tutkimuksessa vuonna 2011 kerättyä aineistoa Liipola-Kaikuharjun, Harjun jaTiirismaan koulujen oppilaiden (N=385) vastausten osalta.Lue tiivistelmä taustaselvityksestä täältä.(Linkki toimii varmimmin mozilla firefox tai google chrome -selainten kautta)
Kehittämis- ja tutkimushanke"Asuinalue lapsiperheiden kokemana - hyvinvointi haasteellisessa ympäristössä" on käynnistynyt 1.8.2013.

Hankkeessa tutkitaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia Lahden Liipolassa ja keskustan alueella.