Tutkimus- ja kehittämishankkeen kuvausAsuinalue lapsiperheiden kokemana - hyvinvointi haasteellisessa ympäristössä (2013-2015)

Tutkimuksen väljänä kehyksenä toimii ekologinen malli, jonka mukaan kasvuympäristöön liittyvillä tekijöillä on tärkeä merkitys lasten ja nuorten kasvuprosessissa. Keskeisenä käsitteenä on hyvinvointioppiminen, sillä lapset ja nuoret oppivat hyvinvointia monissa konteksteissa.
Lahden asuinalueista kohteena on erityisesti Liipola, mutta myös keskusta ja muutamat reuna-alueet. Tutkimuksen varsinaisena kohderyhmänä ovat lapset, nuoret, ja lapsiperheiden vanhemmat. Kokemuksellista tietoa hankitaan monimenetelmäisesti muun muassa kyselyillä, valokuvaamalla ja haastattelemalla. Tutkimusaineistoja analysoidaan ja raportoidaan useissa eri vaiheissa hanketta. Tuotetun uuden tiedon perusteella lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja osallisuutta asuinalueellaan voidaan tukea sekä vahvistaa ja tukitoimia suunnitella uusista näkökulmista.

Hankkeessa haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin, joita tarkennetaan kehittävän tutkimusotteen mukaisesti hankkeen edetessä:
1. Mitä asioita lapset, nuoret ja vanhemmat itse pitävät tärkeinä omalle hyvinvoinnilleen? Millaista on lapsiperheiden toimijuus ja osallisuus asuinalueillaan?
2. Millaisen merkityksen toimijat antavat asuinalueelleen fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kasvu- ja oppimisympäristönä? Millainen merkitys asuinalueella on hyvinvointikokemuksiin?
3. Millaisia palveluita lapsiperheet ja nuoret käyttävät, millaista on niiden saatavuus ja millaisia lisätarpeita heillä on?

Lisäksi kartoitetaan pedagogisen hyvinvoinnin suhdetta koulutukselliseen tasa-arvoon.

Hankitun tiedon pohjalta työstetään lapsiperheiden syrjäytymisen ehkäisyyn soveltuva toimintamallia, jota voidaan käyttää moniammatillisessa yhteistyössä poikkihallinnollisesti Lahden alueella. Tuloksia voidaan hyödyntää myös valtakunnallisessa syrjäytymisen ehkäisyn kehittämistoiminnassa. 

Hankkeen rahoitus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA sekä Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti